Kurs Matematyczny - Pochodne

Spis Treści:

 1. Definicja Pochodnej
 2. Główne Właściwości
 3. Znajdowanie pochodnych
 4. Podstawowe wzory - tabela
 5. Pochodna - Inne Ważne Zasady - Calculus
 6. Pochodna Przykłady
  • Pochodna - Przykłady 1-10
  • Pochodna - Przykłady 11-20
  • Pochodna - Przykłady 21-30
  • Pochodna - Przykłady 31-40
  • Pochodna - Przykłady 41-50
  • Pochodna - Przykłady 51-60
  • Pochodna - Przykłady 61-70

Aby uzyskać dostęp do rozwiązanych przykładów idź do: strony logowania. Jeśli nie masz jeszcze konta przejdź do strony: Utwórz Konto.

Oprócz kursu z zakresu teorii, można znajdować pochodne za pomocą Kalkulatora Pochodnych dostępnego online.

Literature.

G. M. Fichtenholz – Rachunek różniczkowy i całkowy, vol. 1, PWN Warszawa 1999

Teoria. Definicja.

Niech będzie dana funkcja f(x) określona na przedziale γ. Wychodząc od pewnej wartości x = x0 zmiennej niezależnej nadamy jej przyrost Δx > 0 lub Δx < 0 nie wychodzący poza przedział γ, tak że i nowa wartość x = x0 + Δx należy do tego przedziału. Wtedy wartość y=f(x0) funkcji zostanie zastąpiona nową wartością y + Δy = f(x0 + Δx). Granicę, przy Δx dążącym do 0, stosunku przyrostu funkcji Δy do odpowiadającego mu przyrostu zmiennej niezależnej Δx:

[f(x0 + Δx) - f(x0)]/Δx

gdy

Δx tends to 0

o ile ta granica istnieje, nazywamy pochodną funkcjiy = f(x) względem zmiennej niezależnej x w punkcie x = x0.

Pochodna. Notacja.

Główne Własności Pochodnej

Pochodna. Twierdzenie Fermata.

Lemat.

Niech funckcja f(x) ma w punkcie x0 pochodną skończoną. Jeśli pochodna ta

f'(x0) > 0 (or f'(x0) < 0)

to dla wartości x dostatecznie bliskich x0 na prawo od x0 f(x) będzie

f(x) > f(x0) (or f(x) < f(x0))

a dla wartości x dostatecznie bliskich x0 na lewo od x0 f(x) będzie

f(x) < f(x0) (or f(x) > f(x0))

Inaczej mówimy, że funkcja f(x) w punkcie x0 rośnie (lub maleje).

Dowód.

Niech f'(x) > 0. Z definicji pochodnej f(x)

[f(x0 + Δx) - f(x0)]/Δx gdy Δx → 0

można znaleźć takie otoczenie x0

(x0 - ε, x0 + ε)

w którym

[f(x) - f(x0)]/[x - x0] > 0

przy x ≠ x0. Niech

x0 < x < x0 + ε

tak że

x - x0 > 0

Wtedy

[f(x) - f(x0)]/[x - x0] > 0
co daje
f(x) - f(x0) > 0

zatem

f(x) > f(x0)

z drugiej strony

x0 - ε < x < x0

i

x - x0 < 0

co daje

f(x) - f(x0) < 0

zatem

f(x) > f(x0)

co mieliśmy otrzymać (Q. E. D. quod erat demonstrandum).

Pochodna. Twierdzenie Fermata.

Niech funkcja f(x) określona w pewnym przedziale γ osiąga w punkcie wewnętrznym p przedziału γ największą (najmniejszą) wartość. Jeśli w tym punkcie istnieje obustronna pochodna skończona f'(x), to

f'(p) = 0.

Dowód.

Niech funkcja f ma maksimu w punkcie p. Załóżmy, że

f'(p) ≠ 0

Wtedy f'(p) > 0 i niech x > p wtedy f(x) > f(p) lub jeśli f'(p) < 0 i x < p wtedy f(x) > f(p). W obu przypadkach f(p) nie może być największą wartością funkcji f(x) w przedziale γ. Zatem to założenie prowadzi do sprzeczności.

Pochodna. Twierdzenie Darboux.

Twierdzenie.

Jeśli funkcja f(x) ma w przedziale [a, b] pochodną skończoną to funkcja f'(x) przybiera co najmniej raz każdą wartość pośrednią między f'(a) i f'(b).

Dowód.

Niech liczba P miesci się w przedziale (f'(a), f'(b)) tak że

f'(a) > P > f'(b)

Zdefiniujmy funkcję pomocniczą g(x) jako

g(x) = f(x) - Px.

Funkcja f(x) jest ciągła. Wynika to z tego, że jej pochodna jest skończona. Zatem i funkcja g(x) jest ciągła i ma pochodną g'(x), w przedziale [a, b]

g'(x) = f'(x) - P.

Z tego, że funkcja g(x) jest ciągła na mocy drugiego twierdzenia Weierstrassa wynika, że osiąga ona w przedziale [a, b] swój kres górny i dolny. W rozważanym przypadku chodzi o kres górny, ponieważ dodatkowo mamy spełnione

g'(a) = f'(a) - P > 0 i g'(b) = f'(b) - P < 0.

Następnie zgodnie z twierdzeniem Fermata istnieje punkt p: a < p < b w którym

g'(p) = f'(p) - P = 0.

Co daje

f'(p) = P

i co należało pokazać (Q. E. D. quod erat demonstrandum).

Pochodna. Twierdzenie Rolle'a.

Twierdzenie.

Załóżmy, że funkcja f(x):

 1. jest określona i ciągła w przedziale [a, b]
 2. ma skończoną pochodną przynajmniej w przedziale (a, b)
 3. na końcach przedziału [a, b] funkcja f przyjmuje równe wartości f(a) = f(b).
Wtedy pomiędzy a a b możemy znaleźć taki punkt p
a < p < b

że

f'(p) = 0.

Dowód.

Funkcja f(x) jest ciągła w przedziale [a, b] i na mocy drugiego twierdzenia Weierstrassa ma w przedziale [a, b] maximum M i minimum m. Rozważmy dwa przypadki:

 1. M = m. Wtedy w przedziale [a, b] funkcja f(x) przyjmuje stałą wartość. Wtedy też f'(x) = 0 wszędzie w [a, b] i punkt p może być dowolnym punktem z przedziału (a, b).
 2. M > m. Wiemy, że f(a) = f(b) i wtedy przynajmniej jedna z tych wartości M lub m jest osiągnięta w pewnym punkcie p wewnątrz przedziału [a, b]. W takim razie, na mocy twierdzenia Fermat'a otrzymujemy, że f'(p) = 0.

Co należało pokazać (Q. E. D. quod erat demonstrandum).

Pochodna. Twierdznie Lagrange'a.

Twierdzenie.

Załóżmy, że:

 1. funkcja f(x) jest określona i ciągła w przedziale [a, b]
 2. istnieje pochodna skończona co najmniej w przedziale (a, b)

wtedy między a i b jest taki punkt p taki że

a < p < b

że dla niego poniższa równość jest spełniona

[f(b) - f(a)]/[b - a] = f'(p).

Dowód.

Wprowadźmy w przedziale (a, b) funkcję pomocniczą F(x)

F(x) = f(x) - f(a) - [f(b) - f(a)]/[b - a] (x - a)

Funkcja ta spełnia wszystkie założenia twierdzenia Rolle'a. Jej pochodna

F'(x) = f'(x) - [f(b) - f(a)]/[b - a]

jest ograniczona w przedziale (a, b). Na obu krańcach przedziału [a, b]

F(a) = F(b) = 0.

Z twierdzenie Rolle'a wynika, że wewnątrz przedziału (a, b) jest taki punkt p że

F'(p) = 0.

Co daje

f'(p) - [f(b) - f(a)]/[b - a] = 0.

i ostatecznie

f'(p) = [f(b) - f(a)]/[b - a]

co należało pokazać (Q. E. D. quod erat demonstrandum).

Pochodna. Granica Pochodnej.

Załóżmy, że funkcja f(x) jest ciągła w przedziale [x0, x0 + H] (gdzie H > 0) i ma pochodną skończoną f'(x) dla x > x0. Jeśli istnieje skończona lub nieskończona granica

f'(x) przy x → x0+0

i jest równa K wtedy prawostronna pochodna w punkcie x0 jest jej równa.

Przykład.

Rozpatrzmy funkcję

f(x) = -1/2 x-2

i jej pochodną

f'(x) = 1/x3.

Granica pochodnej f'(x) gdy

x → +0

wynosi

+∞

a granica pochodnej f'(x) gdy

x → -0

wynosi odpowiednio

-∞

To oznacza, że funkcja f(x) ma w punkcie x = 0 tylko jednostronne pochodne tj. prawostronną pochodną równą +∞ i lewostronną pochodną równą -∞.

Pochodna. Twierdzenie Cauchy'ego.

Twierdzenie.

Załóżmy, że:

 1. funkcje f(x) i g(x) są ciągłe w przedziale [a, b]
 2. mają one pochodne skończone co najmniej w przedziale (a, b)
 3. g'(x) ≠ 0 w przedziale (a, b)

wtedy pomiędzy a i b jest taki punkt p że

a < p < b

dla którego spełnione jest wyrażenie

[f(b) - f(a)]/[g(b) - g(a)] = f'(p)/g'(p).

Dowód.

Z twierdzenia Rolle'a g(b) ≠ g(a). Rozpatrzmy w przedziale (a, b) funkcję pomocniczą F(x)

F(x) = f(x) - f(a) - [f(b) - f(a)]/[g(b) - g(a)] (g(x) - g(a))

Funkcja ta spełnia wszystkie założenia twierdzenie Rolle'a. Funkcja F(x) jest ciągła w przedziale [a, b], gdyż ciągłe są funkcje f(x) oraz g(x). W (a, b) istnieje pochodna F'(x) i jest równa

F'(x) = f'(x) - [f(b) - f(a)]/[g(b) - g(a)]g'(x).

Na obu końcach [a, b]

F(a) = F(b) = 0.

Stąd mamy, że w przedziale (a, b) istnieje taki punkt p, że

F'(p) = 0.

I dalej mamy

f'(p) - [f(b) - f(a)]/[g(b) - g(a)]g'(p) = 0

czyli

f'(p) = [f(b) - f(a)]/[g(b) - g(a)]g'(p)
f'(p)/g'(p) = [f(b) - f(a)]/[g(b) - g(a)]

co należało pokazać (Q. E. D. quod erat demonstrandum). To twierdzenie nazywa się uogólnionym twierdzeniem o wartości średniej.

Pochadne Funkcji Elementarnych.

 1. Funkcja stała.
  Jeśli y = const wtedy zawsze Δy = 0 niezależnie od wartości Δx.

 2. Wielomian.
  Jeśli y = xn gdzie n jest liczbą naturalną. Nadajmy x przyrost Δx wtedy nowa wartość y wynosi

  y + Δy = (x + Δx)n = xn + nxn-1 Δx + n(n-1)/2 xn-2Δx2 + …

  a przyrost Δy

  Δy = nxn-1 Δx + n(n-1)/2 xn-2Δx2 + …

  and

  Δy/Δx = nxn-1 + n(n-1)/2 xn-2Δx + …

  gdy Δx → 0

  y' = nxn-1
 3. Funkcja 1/x
  Jeśli y = 1/x wtedy y + Δy wynosi

  1/[x + Δx]

  co daje

  Δy = 1/(x + Δx) - 1/x = -Δx/[x(x + Δx)]
  Δy/Δx = -1/[x(x + Δx)]

  i ostatecznie gdy Δx → 0

  y' = -1/x2
 4. Funkcja x1/2
  Jeśli y = x1/2 (gdy x > 0) wtedy

  y + Δy = [x + Δx]1/2

  co daje

  Δy = [x + Δx]1/2 - x1/2 = Δx/[x1/2 + (x + Δx)1/2]

  i ostatecznie

  Δy/Δx = 1/[x1/2 + (x + Δx)1/2]

  gdy Δx → 0

  y' = 1/[2x1/2]
 5. Funkcja potęgowa
  Jeśli y = xμ gdzie μ jest liczbą rzeczywistą. Załóżmy, że x ≠ 0

  Δy/Δx = [(x + Δx)μ - xμ]/Δx = xμ-1[(1 + Δx/x)μ - 1]/[Δx/x]

  gdy Δx → 0

  y' = μxμ-1

  ponieważ jeśli Δx/x → 0

  [(1 + Δx/x)μ - 1]/[Δx/x] → μ
 6. Funkcja wykładnicza
  Jeśli y = ax gdy a > 0, -∞ < x < +∞

  Δy/Δx = [ax + Δx - ax]/Δx = ax[aΔx - 1]/Δx

  gdy Δx → 0

  y' = axln a

  dla a = e

  y' = ex
 7. Funkcja logarytmiczna
  Jeśli y = loga x gdy 0 < a ≠ 1, 0 < x < +∞

  Δy/Δx = [loga(x + Δx) - loga x]/Δx = 1/x loga(1 + Δx/x)/[Δx/x]

  gdy Δx → 0

  y' = loga e/x

  W przypadku logarytmu naturalnego

  y' = 1/x.
 8. Funkcja trygonometryczna
  Rozważmy przypadek y = sin(x) wtedy

  Δy/Δx = [sin(x + Δx) - sin(x)]/Δx = sin(1/2Δx)/[1/2Δx] cos(x + 1/2 Δx)

  gdy Δx → 0

  y' = cos(x)

  ponieważ dla Δx → 0

  sin(Δx)/Δx = 1
 9. Funkcja odwrotna
  Rozważmy funkcję y = f(x). Przyjmijmy, że istnieje funkcja odwrotna do f(x) oraz że funkcja f(x) ma w punkcie x0 skończoną i różną od 0 pochodną f'(x0). Wówczas w odpowiednim punkcie y0 = f(x0) istnieje także pochodna funkcji odwrotnej g(y) i jest równa 1/f(x0).

  Δx/Δy = 1/[Δy/Δx]

  gdy Δx → 0

  g'(y0) = 1/f'(x0)
 10. Funkcja cyklometryczna
  Rozważmy y = arcsin(x) (-1 < x < 1 i -π/2 < y < π/2). y jest funkcją odwrotną funkcji x = sin(y). Pochodna x wynosi

  x' = cos(y)

  z tego wynika, że także pochodna y istnieje i wynosi

  y' = 1/cos(y) = 1/[1 - sin2(y)]1/2 = +1/[1 - x2]1/2

  znak jest dodatni, ponieważ cos(y) > 0.

Znajdowanie Pochodnych Funkcji Złożonych.

Twierdzenie.
Załóżmy, że:

 1. funkcja y = f(x) ma w punkcie x0 pochodną y'= f'(x0)
 2. funkcja z = g(y) ma w punkcie y0 = f(x0) pochodną z' = g'(y0). Funkcja złożona z = g(f(x)) ma także w punkcie f(x0) swoją pochodną, która wynosi
  [g(f(x))]' = g'(y0) f'(x0) = g'y(f(x0)) f'(x0)

  lub krócej

  [g(f(x))]' = z'y y'x

Pochodna. Reguły Obliczania Pochodnych.

Zestawienie wzorów na pochodne

Elementarne wzory na pochodne:

 1. y = const y' = 0
 2. y = x; y' = 1
 3. y = xμ; y' = μ xμ - 1
 4. y = ax; y' = axln a
 5. y = loga(x); y' = loga(e)/x
 6. y = sin(x); y' = cos(x)
 7. y = cos(x); y' = -sin(x)
 8. y = tg(x); y' = 1/cos2(x)
 9. y = ctg(x); y' = -1/sin2(x)
 10. y = arcsin(x); y' = 1/[1 - x2]1/2
 11. y = arccos(x); y' = -1/[1 - x2]1/2
 12. y = arctg(x); y' = 1/[1 + x2]

Pochodna. Reguły Obliczania Pochodnych. Calculus

Niech funkcja u = f(x) ma w punkcie x pochodną u'.

 1. wtedy funkcja z = const u ma także pochodną w punkcie x

  lim Δz/Δx = const lim Δu/Δx = const u'
  z' = const u'
 2. Niech funkcja v = g(x) ma w punkcie x pochodną v'. Wtedy funkcja y = u ± v także ma pochodną w tym punkcie i wynosi ona

  y + Δy = (u + Δu) ± (v + Δv)
  Δy = Δu ± Δv

  i

  Δy/Δx = Δu/Δx ± Δv/Δx

  ostatecznie w granicy gdy Δx → 0

  Δu/Δx ± Δv/Δx → u' ± v'
 3. Niech funkcja v = g(x) ma w punkcie x pochodną v'. Wtedy funkcja y = uv ma także pochodną w tym punkcie i wynosi ona

  y + Δy = (u + Δu)(v + Δv)
  Δy = Δu + u Δv + ΔuΔv

  i

  Δy/Δx = Δu/Δx v + u Δv/Δx + Δu/Δx Δv

  ostatecznie w granicy gdy Δx → 0 także Δv → 0

  Δu/Δx v + u Δv/Δx → u'v + uv'
 4. Niech funkcja v = g(x) różni się od 0 i ma w punkcie x pochodną v'. Wtedy funkcja y = u/v ma także pochodną w tym punkcie i wynosi ona

  y + Δy = (u + Δu)/(v + Δv)
  Δy = [Δu v - u Δv]/[v(v + Δv)]

  i

  Δy/Δx = [Δu/Δx v - u Δv/Δx]/[v(v + Δv)]

  ostatecznie w granicy gdy Δx → 0 także Δv → 0

  [Δu/Δx v - u Δv/Δx]/[v(v + Δv)] → [u'v - uv']/v2

Pochodna. Przykłady.

Przedstawione poniżej przykłady pokazują sposób prezentowania rozwiązań. Więcej rozwiązanych przykładów można znaleźć po zalogowaniu się na konto.

Pochodna. Przykłady 1-10

 1. Przykład 1.

  y = 2 sin3(3/x)1/2

  pochodna

  y' = 6 sin2(3/x)1/231/2(-1/2x-3/2) = -33/2x-3/2sin2((3/x)1/2) cos((3/x)1/2)
 2. Przykład 2.

  y = sin2(x)/cos7(x) - 2/(5 cos5(x))

  pochodna

  y' = [2sin(x)cos(x) cos7(x) - 7 cos6(x)(-sin(x)) sin2(x)]/cos14(x) - [50 cos4(x)(-sin(x)]/(25 cos10(x)) =
  [2sin(x)cos8(x) + 7 cos6(x)sin3(x)]/cos14(x) - 2 sin(x)/cos6(x) =
  [2sin(x)cos2(x) + 7 sin3(x)]/cos8(x) - 2 sin(x)/cos6(x) =
  [2sin(x)cos2(x) + 7 sin3(x) - 2 sin(x) cos2(x)]/cos8(x) =
  7 sin3(x)/cos8(x)
 3. Przykład 3.

  y = [sin(x) + (x + 2x1/2)1/2]1/2

  pochodna

  y' = 1/2 [sin(x) + (x + 2x1/2)1/2]-1/2 [cos(x) + 1/2(x + 2x1/2)-1/2(1 + x-1/2)]
 4. Przykład 4.

  y = [1 + tg(x + 1/x)]1/2

  pochodna

  y' = 1/2 [1 + tg(x + 1/x)]-1/2 [1 + tg2(x + 1/x)] [1 - x-2]
 5. Przykład 5.

  y = [3 tg(3x) - tg3(3x)]/[1 - 3tg2(3x)]

  pochodna

  [(3/cos2(3x)3 - 3 tg2(3x)/cos2(3x)3)(1 - 3tg2(3x)) - (3tg(3x) - tg3(3x))(-6tg(3x)/cos2(3x)3)]/[1 - 3 tg2(3x)]2 =
  [9/cos2(3x)(1 - tg2(3x))(1 - 3tg2(3x)) - 9/cos2(3x)(3tg(3x) - tg3(3x))(-2tg(3x))]/[1 - 3 tg2(3x)]2 =
  9/cos2(3x)[1 - 3tg2(3x) - tg2(3x) + 3tg4(3x) + 6tg2(3x) - 2tg4(3x)]/[1 - 3 tg2(3x)]2 =
  9/cos2(3x)[1 + 2tg2(3x) + tg4(3x)]/[1 - 3 tg2(3x)]2 =
  9/cos2(3x)[1 + tg2(3x)]2/[1 - 3 tg2(3x)]2
 6. Przykład 6.

  y = tg(x) - ctg(x) - 2x

  pochodna

  y' = 1/cos2(x) + 1/sin2(x) - 2 = 1 + tg2(x) + 1 + ctg2(x) - 2 = tg2(x) + ctg2(x)
 7. Przykład 7.

  y = arctg(3x)

  pochodna

  y' = 3/[1 + (3x)2]
 8. Przykład 8.

  y = 7 arctg(x/2)

  pochodna

  y' = 7/2 1/[1 + (x/2)2]
 9. Przykład 9.

  y = arcsin(1 - x)

  pochodna

  y' = 1/[1 - (1 - x)2]1/2(-1) = -1/[2x - x2]1/2
 10. Przykład 10.

  y = arccos(1 - x2)1/2

  pochodna

  y' = -1/[1 - (1 - x2)]1/2(1/2)(1 - x2)-1/2(-2x) =
  x/|x|(1 - x2)-1/2 = sgn(x)/(1 - x2)1/2

Także na
Pochodne na Facebooku Ilona Kosinska - Pinterest