Warunki Korzystania

Ostatnio przeglądane: Wrzesień 21, 2020
UŻYTKOWNIK JEST PROSZONY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, PONIEWAŻ ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TWOICH PRAW I WARUNKÓW PRAWNYCH.
 1. PRZEGLĄD
  Właścicielem Serwisu taketechease.com jest Ilona Kosińska. Termin "ta strona internetowa" odnosi się do www.taketechease.com. Termin "Użytkownik" odnosi się do Ciebie. Niniejsze Warunki użytkowania stanowią zasady i warunki korzystania z tej witryny internetowej, usług i produktów znajdujących się w tej witrynie.
  Korzystanie z tej Witryny oznacza, że przeczytałeś, zrozumiałeś, potwierdziłeś i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania, a także następujących zasad i umów, które są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie:
  Polityki Prywatności
  Programy - Licencja
  Kursy - Licencja
 2. DLA KOGO
  Witryna www.taketechease.com oraz każda usługa i produkt w niej znalezione są dostępne dla każdego.
 3. KONTO
  Aby uzyskać dostęp do niektórych Produktów znajdujących się w tej Witrynie, będziesz musiał utworzyć konto („Konto”). Oświadczasz i gwarantujesz taketechease.com, że wszystkie informacje, które przesyłasz podczas tworzenia konta, są dokładne, aktualne i kompletne.
  Jeśli taketechease.com ma powody, by sądzić, że Twoje Konto jest nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, taketechease.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Twojego Konta.
  Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za działania, które mają miejsce na Twoim Koncie, niezależnie od tego, czy zostały przez Ciebie autoryzowane, czy nie. W przypadku jakiegokolwiek nieuprawnionego użycia konta należy niezwłocznie powiadomić taketechease.com. Taketechease.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku takiego korzystania z konta. Wręcz przeciwnie, możesz ponosić odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione przez taketechease.com lub inne osoby spowodowane przez Twoje Konto, niezależnie od tego, czy zostały spowodowane przez Ciebie, osobę upoważnioną lub osobę nieuprawnioną.
  Aby uniknąć nieautoryzowanego użycia swojego konta, musisz zabezpieczyć hasło do swojego konta.
 4. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA
  Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że:
  • Korzystanie z tej witryny internetowej, Usług i produktów na niej znalezionych będzie zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz wszystkimi obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami, zasadami i regulacjami.
  • Taketechease.com nie gwarantuje, że tworzy kopie zapasowe jakiegokolwiek Konta, a Ty zgadzasz się zaakceptować jako ryzyko utratę dowolnego i całego Konta.
  • Taketechease.com zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmiany lub zaprzestania dowolnego aspektu tej strony internetowej, Usług lub produktów na niej znalezionych, w tym cen, w dowolnym momencie.
  • Użytkownik nie będzie używał tej witryny internetowej, Usług lub Produktów w niej znalezionych w sposób, który:
   • Naruszenie praw własności intelektualnej Ilony Kosińskiej , która jest autorem strony internetowej oraz wszystkich Usług i Produktów znajdujących się tutaj;
   • Wyłączać lub zakłócać działanie tej witryny internetowej, Usług lub znalezionych na niej Produktów;
   • Nie wykorzystywać żadnych wirusów, robaków, błędów lub innego kodu, plików lub programów zaprojektowanych lub zdolnych do zakłócania, uszkadzania lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu;
   ponadto nie
   • kopiować ani rozpowszechniać na jakimkolwiek nośniku jakiejkolwiek części tej strony internetowej, Usług lub Produktów na niej znalezionych;
   • uzyskiwać dostęp do serwera taketechease.com za pomocą dowolnej technologii lub w inny sposób niż za pośrednictwem samej tej witryny;
   • modyfikować lub zmieniać jakiejkolwiek części tej Witryny, Usług lub znalezionych w niej produktów.
   • korzystać z tej Witryny, Usług lub znalezionych w niej Produktów do jakichkolwiek celów komercyjnych (wyłączenie - Kursy Licencja).
 5. taketechease.com ZAWARTOŚĆ
  Treść tej Witryny, Usług i produktów w niej znalezionych, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, skrypty, kod źródłowy, API, grafika, zdjęcia, dźwięki, muzyka, wideo i funkcje interaktywne oraz znaki towarowe, znaki usługowe i logo zawarte w nim („taketechease.com”) są własnością autora, którym jest Ilona Kosińska, na zawsze i podlegają ochronie praw autorskich i znaków towarowych w Polsce i za granicą oraz innym prawom własności intelektualnej na mocy prawa polskiego i obcego.
  Treść jest udostępniana wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku i nie może być pobierana (z wyłączeniem Produktów), kopiowana, reprodukowana, dystrybuowana, transmitowana, nadawana, wyświetlana, sprzedawana, licencjonowana ani w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek celów bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody taketechease.com.
  taketechease.com zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane do Treści taketechease.com, Usług i Produktów znajdujących się w tej Witrynie, a niniejsze Warunki Użytkowania nie przenoszą własności żadnego z tych praw.
 6. BEZPIECZEŃSTWO
  Zgadzasz się nie obchodzić, nie wyłączać ani w inny sposób nie ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem tej Witryny, Usług i Produktów na niej znalezionych (w tym między innymi funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści taketechease.com) lub egzekwować ograniczenia w korzystaniu z tej Witryny, Usług i znalezionych w niej Produktów.
 7. DODATKOWA ZASTRZEŻENIE PRAW
  Taketechease.com wyraźnie zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do jakichkolwiek Usług lub Produktów znalezionych w Witrynie z następujących powodów:
  (i) poprawianie błędów popełnionych przez taketechease.com przy oferowaniu lub dostarczaniu jakichkolwiek Usług lub Produktów,
  (ii) przestrzegać obowiązujących krajowych i międzynarodowych praw, zasad i przepisów,
  (iii) w celu spełnienia żądań organów ścigania, w tym wezwań sądowych,
  (iv) w celu przestrzegania wszelkich procedur rozstrzygania sporów.
 8. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH
  Niniejsza Witryna, Usługi i Produkty w niej znalezione mogą zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez taketechease.com. Taketechease.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, warunki, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich. Korzystając z tej Witryny, Usług lub znalezionych w niej Produktów, wyraźnie zwalniasz witrynę taketechease.com z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z jakiejkolwiek strony trzeciej. W związku z tym taketechease.com zachęca do bycia świadomym opuszczania tej Witryny i zapoznania się z warunkami, polityką prywatności i innymi dokumentami regulującymi każdą inną witrynę internetową, którą możesz odwiedzić.
 9. BRAK BENEFICJENTÓW ZEWNĘTRZNYCH
  Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie uznawane za przyznanie jakichkolwiek praw lub korzyści osobom trzecim.
 10. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM KRAJOWYM
  Taketechease.com nie składa żadnych oświadczeń ani nie gwarantuje, że treści dostępne w tej Witrynie, Usługi i Produkty w niej znalezione są odpowiednie w każdym kraju lub jurysdykcji, a dostęp do tej Witryny, Usług i produktów na niej znalezionych z krajów lub jurysdykcji gdzie jego zawartość jest nielegalna, jest zabroniona. Użytkownicy, którzy zdecydują się uzyskać dostęp do tej Witryny, Usług lub znalezionych w niej Produktów, są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich krajowych praw, zasad i przepisów.
 11. ZMIANY W PRAKTYKACH WITRYNY
  Taketechease.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie. W przypadku zmiany Regulaminu, wszelkie zmiany lub modyfikacje w nim zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu na stronie taketechease.com, tak abyś był świadomy wszelkich wprowadzonych zmian. Korzystanie z witryny taketechease.com, Usług lub Produktów na niej znalezionych po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji (zgodnie z datą „Ostatnia aktualizacja” na górze tej strony) oznacza akceptację niniejszych Warunków Użyj zgodnie z ostatnią poprawką. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania w wersji ostatnio zmienionej, nie korzystaj (lub nadal korzystaj) ze strony taketechease.com, Usług i znalezionych w niej Produktów.
 12. WYŁĄCZENIE OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI
  UŻYTKOWNIK POTWIERDZA W SZCZEGÓLNOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG I PRODUKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TEJ STRONIE NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE NA TEJ STRONIE USŁUGI I PRODUKTY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE JAKIE SĄ”, DOSTĘPNE „I„ ZE WSZYSTKIMI WADAMI ”. AUTOR WITRYNY WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, USTAWOWE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, ALE BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. AUTOR OPROGRAMOWANIA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH
  (I) DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ LUB TREŚĆ TEJ STRONY INTERNETOWEJ,
  (II) DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ LUB ZAWARTOŚĆ WSZELKICH WITRYN POŁĄCZONYCH (POPRZEZ HIPERLINKI, BANEROWE REKLAMY LUB W INNY SPOSÓB) DO TEJ WITRYNY I / LUB
  (III) USŁUGI I PRODUKTY ZNALEZIONE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB WSZELKICH WITRYNACH POŁĄCZONYCH (ZA POMOCĄ HIPERLINEK, BANERÓW REKLAMOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) Z TEJ STRONY.
  AUTOR OPROGRAMOWANIA NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TO SAMO.
  PONADTO UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE ŻADNE USTNE LUB PISEMNE INFORMACJE ANI PORADY UDZIELONE PRZEZ AUTORA OPROGRAMOWANIA NIE BĘDĄ
  (I) STANOWIĄ PORADY PRAWNE LUB FINANSOWE LUB
  (II) UTWORZYĆ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEJ STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG LUB PRODUKTÓW ZNALEZIONYCH NA TEJ STRONIE I UŻYTKOWNICY NIE POWINNI POLEGAĆ NA TAKICH INFORMACJI LUB PORADACH.
  POWYŻSZE ZRZECZENIE SIĘ OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI OBOWIĄZUJE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I TRWA WSZELKIE WYGAŚNIĘCIE LUB WYGAŚNIĘCIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z TEJ STRONY, USŁUG LUB PRODUKTÓW ZNALEZIONYCH NA TEJ STRONIE.
Ostatnia aktualizacja: Wrzesień 10, 2020
© 2013-2020 taketechease.com Polityka Prywatności